علمی- آموزشی

روشهای نوین تدریس

طرح درس علوم تجربی کلاس سوم ابتدائی

طرح درس علوم تجربی کلاس سوم ابتدائی:
 موضوع درس:دستگاه گوارش     مدّ ت اجرا: ٥٠دقیقه  
اهداف کلی:١-آشنایی با دستگاه گوارش(دهان،معده،روده) .٢-مفهوم گوارش رابد اند.٣-کار معده و روده ،گوارش دادن غذاها ست.
اهداف جزئی:
الف-اهداف  دانشی:١-عمل گوارش را تعریف کند.٢- قسمت های مختلف دستگاه گوارش رابه ترتیب نام ببرد.٣- نام و کار  دندان های مختلف را بگوید.٤-محل و کار اندام های مهم دستگاه گوارش را بیان کند.٥-عمل جذب را تعریف کند.
ب-اهداف مهارتی:١-کار دندان ها راازروی شکل آنها مشخص کند.(مشاهده)٢-قسمت های مختلف لوله ی گوارش راازروی مدل یا تصویر نشان دهد.(مشاهده)
 مراحل اجرا:١-کارهای مقدماتی:سلام
ج-اهداف نگرشی:به حفظ و سلامت دستگاه گوارش علاقه مندشود.
الگو ها یا روشهای تدریس:الگو(پیش سازمان دهنده) –روشهای تدریس( اکتشافی-ایفای نقش-تلفیقی).
گام اول:ارایه پیش سازمان دهنده(روشن ساختن منظور های درس،ارایه ی سازمان دهنده و بر ا انگیختن آگاهی ا زدا نش مربوط چه توضیحی و چه مقایسه ای)
رسانه های آموزشی(وسایل کمک آموزشی):١-کتاب علوم- مولاژ دندان-مولاژ دستگاه گوارش،پو ستر
٤- تویوب دوچرخه-توپ پینگ پنک٦-مقداری آب یا روغن-  قند ٨-گچ و تخته سیاه ٩ -کتاب راهنما معلم علوم سوم ابتدائی و احوال پرسی و دّقت در وضع جسمی و روحی فراگیران و حضور و غیاب و رسیدگی به تکالیف گروه ها و تشویق هر گروه که بهتر انجام داده است.
٢- ارزشیابی تشخیصی: جند سوال از درس قبل از گروه ها می پرسیم.١-بین اسکلت ساختمان و اسکلت بدن جه شباهتی وجود دارد.
٢- کدام یک از مفصل ها کمتر حرکت می کنند؟٣-چرا انگشتان دست و شانه بیشتر از استخوان های دیگر از جای خود در می آیند.
٤- دلایل شکستگی استخوان ها راکه به چه سببی ایجاد دمی شود بیان کنند.
٣- آماده سازی: از گروه ها می خواهیم که درباره اینکه جرا غذا می خوریم؟و برای اینکه غذا در بدن جذب شود با گروه خود مشورت کنند.
گام دوم:ارایه مطالب یا وظیفه ی مورد نظر یادگیری(مطالب یاد گرفتنی محتوا برحسب نوع موقعیت و شرایط کلاس ا ز طریق سخنرا نی ،بحث ،نمایش فیلم ،آزمایش و قرائت  متن ارایه می شود.)
ارائه ی درس : فعّّالیّت های معلّم(م) و فعّالیّت های فراگیران(د)
 م ١- نتیجه ی بحث و تبادل نظر را از گروه ها می پرسیم؟د- پاسخ می دهند.
م ٢  - می پرسیم  چرا غذا می خوریم؟ د-  برای اینکه بزرگ شویم بتوانیم کار کنیم بازی کنیم.                                                                                                                                                    
م ٣- غذائی که می خوریم از کجا به کجا می رود؟ د- از دهان به معده                                                                                                                                        

 
م ٤- چه کسی می تواند جای معده را  نشان دهد؟ د- خوب گوش می کنند و نگاه می کنند و یا دمی گیرند.
م ٥- چه کسی روده گوسفند یا مرغ را دیده است؟ د- پاسخ احتمالی می دهند.                                                                                                                                                                                                                                 

 
            م ٦- چه کسی جگر گوسفند را دیده است؟ د - پاسخ احتمالی می دهند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 
      م 7- از دانش آموزان می خواهیم مقداری نان یاهرچیزی خوردنی دارند بجوند و نتیجه را بیان کنند.(دندان هایمان
    خرد کرده و با آب دهان  مخلوط شده و در این حالت به آسانی توانستیم به بلعیم. د-- دانش آموزان می بینند
    و می فهمندوخود آزمایش می کنند.         
  ٨-گوارش را تعریف نموده(گوارش عبارت است از ریز شدن مواد غذایی تا حدی که برای بدن قابل استفاده باشد.)        
   د  - خوب گوش می کنند و نگاه می کنند و یا دمی گیرند.
  م  9 - روی چارت (پوستر،و مولاژ) قسمت های  دستگاه گوارش را نشان داده و توضیح می دهیم .
   د- خوب گوش می کنند و نگاه می کنند و یا دمی گیرند.
  م  ١٠- انواع دندان ها را روی مولاژ دندان داده و توضیح می دهیم.
   د- خوب گوش می کنند و نگاه می کنند و یا دمی گیرند.
  م ١١- آزمایش با لوله ی تویوب به منظور آشنا کردن دانش آموزان با کار مری و همچنین عمل دهان
-  خود دانش با راهنمایی ما با لوله ی تویوب دوچرخه(کار مری و همچنین عمل کار مری را) با توپ پینگ پنک آزمایش می کنند.                       
   م ١٢- جویدن به جز خوردن که باعث آمیخته شدن آن با بزاق می شود. - فایده وجود زبان را در دهان بگویند.
(مثلا حرف زدن،حس کردن، مزه ها، کمک به جویدن بلعیدن)
  گام سوم:تحکیم شناخت(در این مرحله ارتباط مطالب جدید با دا نسته های قبلی و تجارب دانش آموزان باعث
 استحکام و  پایداری سازمان شناخت در ذهن آنها می شود.)
 جمع بندی و نتیجه گیری:با همکاری خود دانش آموزان صورت می گیرد کار غذا در بدن تأمین ترمیم
 رشد و ایجاد انرژی در بدن است پس مواد غذایی باید آنقدر ریز و کوچک شوند که   به وسیله ی خون به
قسمت های مختلف بدن برسند.(این عمل به وسیله ی دستگاه گوارش دهان ،مری،معده و روده انجام
می گیرد که این   عمل را جذب می گویند.پس دانش آموزان با دستگاه گوارش آشنایی پیدا می کنند و در
سلامت بودن آن کوشا می شوند.)
              فعّالیّت های تکمیلی:
 ٦-ارزشیابی تکوینی(مرحله ای):از هر گروه راجع به آزمایش هایی که انجام دادیم سوالاتی و تعاریفی از
درس می پرسیم؟افراد هر گروه با یکدیگرمشورت و تبادل نظر کرده و بعد نماینده ی هرگروه پاسخ می دهد.
 ٧-تعیین تکلیف:در منزل به سوالات مشاهده کنید صفحه ی  ١۰۲و فکرکنیدصفحه ی ١٠٣ پاسخ دهند.
                و به سوالات زیر نیز پاسخ دهند:
              ١-چند دندان دارید؟(دانشی)
              ۲-دندانهای شما به چند شکل هستند؟(دانشی)
              ٣- آیا دندانهای بالا و پایین مثل هم هستند یا نه؟(دانشی)
              ۴-کار دندانها را از روی شکل آنها مشخص کنند؟(مهارتی)
              ٥-جرا  بهتر است غذا را زیاد بجویم؟(مهارتی)
              ٦ - چگونه می توانیم دستگاه گوارش سالم برای همیشه داشته باشیم؟(نگرشی)
              ۷- چگونه می توانیم دندانهای سالم داشته باشیم؟(نگرشی)
              ٨ – تعیین موضوع جلسه آینده:گوارش سالم

+ نوشته شده در  جمعه سی ام دی 1390ساعت 18:12  توسط غلامرضا صفرپور  |