علمی- آموزشی

روشهای نوین تدریس

طرح درس علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی

طرح درس علوم    
هدف كلي:آشنايي با تغييرات مواد
  رئوس مطلب:
1- مواد تغيير مي كنند
2- تغييرات مواد هميشه به يك صورت نيست
3- در بعضي از تغييرات خواص مواد تغييرو در بعضي خواص مواد تغييرنمي كنند
4- تغييرات مواد فيزيكي يا شيميايي هستند
اهداف جزئِي:
1- با جمع آوري اطلاعات به برخي از خاصيت هاي مواد پي ببرند
2- با مشاهده ي تغييرات مواد ويژگي هاي آنها را تعيين كنند
3- با ويژگي هاي تغيير فيزيكي آشنا شوند
4- با ويژگي هاي تغيير شيميايي آشنا شوند
   اهداف رفتاري :
در پايان درس از دانش آموزان انتظار مي رود  :
1-  به مطالعه ي تغييرات مواد علاقه مند شوند
2- با مقايسه ي خاصيت هاي يك ماده قبل و بعد از يك نوع تغيير با ويژگي هاي اين تغيير آشنا شوند
3-با انجام فعاليت هاي مختلف مواردي را كه در آن خواص ماده حفظ مي شود و  مواردي را كه در آن ماده خواص خود را از دست مي دهد تجربه كند
4-  بتوانند تغييرات فيزيكي و شيميايي را تعريف كنند و براي آنها مثال بزنند
روش تدريس :
بحث گروهي - پرسش و پاسخ - آزمايشي -سخنراني
رسانه هاي آموزشي:
ماژيك - تخته - كاغذ - شكر-  آب  - بشر- سركه - جوش شيرين - بادكنك  - بطري -  چند تصوير از تغييرات در طبيعت و فضا
فعاليت هاي قبل از تدريس(3 دقيقه ):
سلام واحوال پرسي -  حضور و غياب -توجه به حالات روحي و رواني دانش آموزان- آماده كردن جو كلاس براي شروع درس
تعيين رفتار ورودي:
1- دانش آموزان بايد بتوانند مواد را تعريف كنند
2- دانش آموزان بايد بتوانند چند ماده نام ببرند
3- دانش آموزان بايد بتوانندمواد را از هم جدا كنند
ارزشيابي تشخيصي (3 دقيقه ):
1- آيا مي دانيد ماده چيست؟
2- آيا مي توانيد چند ماده نام ببريد؟
3- آيا مي توانيد بگوييد تغييريعني چه؟
4- آيا جنس مواد مختلف با هم فرق دارند؟
5- آيا ممكن است ماده اي به ماده اي ديگر تبديل شود؟
ايجاد انگيزه و آماده سازي(5 دقيقه ):
آيا تا به حال مادران خود را در حال پخت غذا ديده ايد؟
آيا تا به حال توجه ككرده ايد كه چرا مواد اوليه ي غذا در پايان تغييرمي كنند؟
ارائه ي درس(25 دقيقه ):
1- ماده را تعريف مي ككنيم .
2- با كمك دانش آموزان چند مثال براي ماده مي زنيم.
3-چند جمله كه كلمه ي (تغيير) در آنها به كار رفته باشد مثال مي زنيم.
4- مي پرسيم تغييريعني چه ؟
5- آيا ميتوانيد با (تغيير) جمله بسازيد؟
6- شكل كتاب را به آنها نشان مي دهيم و در مورد آن سوؤال مي پرسيم .
7- از دانش آموزان مي خواهيم جدول روبه رو را در دفتر هايشان رسم وآن را كامل كنند:
     آنچه در مورد تغيير مي دانم
     آنچه در مورد تغييردوست دارم بدانم
     آنچه در مورد تغييربايد بدانم
8- مشاهده كنيد را بخوانند و انجام دهندو ما آن را توضيح دهيم.
9- مشاهده كنيد دوم را نيز بخوانند و انجام دهند و  ما آن را توضيح دهيم.
10- چند تغيير شيميايي و فيزيكي را مثال بزنندو ما جدولي مي كشيم و مثالها را در آن مي نويسيم و هر دو تغيير را توضيح مي دهيم .
11- از دانش آموزان مي خواهيم با تغيير فيزيكي و شيميايي جمله بسازند.
12- انجام فعاليت فكر كنيد به صورت گروهي
13- رسم جدول نتيجه گيري و تكميل آن
14- انجام آزمايش ها توسط دانش آموزان و نتيجه گيري از آنها
نكته:
ارزشيابي تكويني در حين تدريس با پرسيدن سؤالاتي از دانش آموزان انجام مي گيرد
جمعبندي كلي(5 دقيقه ) :
درس را با كمك دانش آموزان به صورت خلاصه جمع بندي مي كنيم
تعيين تكليف (3 دقيقه ):
انجام فعاليت جمع آوري اطلاعت در خانه و گزارش به كلاس
نوشتن چند تغيير فيزيكي و شيميايي در محيط اطراف
وقت آزاد (2 دقيقه ) :
رفع اشكالات احتمالي دانش آموزان
 


+ نوشته شده در  جمعه سی ام دی 1390ساعت 18:16  توسط غلامرضا صفرپور  |