علمی- آموزشی

روشهای نوین تدریس

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای تدریس ریاضی پنجم ابتدایی

وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای تدریس ریاضی پنجم ابتدایی
صفحه    موضوع    هدف    وسایل و رسانه ها
1    مقایسه اعداد و عدد نویسی    -یاد آوری عدد نویسی
-مقایسه اعداد    چرتکه و نی های یکی دهتایی تابلو
2    جمع وتفریق و ضرب    یاد آوری جمع ها تفریق ها و ضرب های اعدادچند رقمی    چرتکه تدریس به وسیله پاور پوینت تابلو کیت ریاضی
3و4    کسر های متعارفی    -یاد آوری کسر های متعارفی با صورت و مخرج های ومتفاوت    تصاویر- لیوان های مدرج- مقواهایی که به اندازه های مساوی (واحد هایی) تقسیم شده با قسمت های رنگ شده- توپ تنیس با رنگ های مختلف
5    کسر های متعارفی    -تمرین کسر های متعارفی -برای تثبیت یادگیری    استفاده از کیت ریاضی وکیسه حساب
12_6    کسر های متعارفی     -مقایسه کسر های متعارفی -کسر های بزرگتر از واحد -جمع کسر های متعارفی -تفریق کسر های متعارفی    مقوا- تابلو استفاده از پاور پوینت – استفاده از کتاب های دانش
آموزان- کیت ریاضی
14-15-16    عدد مخلوط    -معرفی عدد مخلوط-
- تبدیل کسر بزرگتر از واحد به عدد مخلوط
-تبدیل عدد مخلوط به کسر     مقوا- تابلو- استفاده از پاور پوینت سیب یا میوه های قابل تقسیم وکیت ریاضی
23_17    بخش پذیری (قابلیت تقسیم)    -مفهوم بخش پذیری
- بخش پذیری بر 3و9
-بخش پذیری بر 2و9    پاورپوینت – گردو یا وسایل یکسان وریز برای تقسیم بین دانش آموزان- کیسه حساب
30_24    کسر های متعارفی    -کسر های مساوی
-ساده کردن کسر
-مقایسه کسر ها
-جمع و تفریق کسر ها    مقوا- تابلو- پاور پوینت-اشیاء قابل تقسیم- کیت ریاضی 
33_31    اعداد مخلوط    -مقایسه اعداد مخلوط
-جمع اعداد مخلوط
- تفریق اعداد مخلوط    مقوا- تابلو-  پاور پوینت- تصاویر اشیاء قابل تقسیم لیوان های مدرج
34    مساحت    -معرفی هکتار
-یاد آوری مساحت مستطیل
-آشنایی با واحد های اندازه گیری
-آشنایی با رابطه بین واحد های مساحت    مقوا-تابلو تصاویر و اشکال هندسی به صورت ملموس وعینی(قالی-حوض)-فیلم هایی که به ساخت و ساز ونقشه کشی مربوط باشد-استفاده از پاورپینت- گونیا- کیت ریاضی
35    مساحت    معرفی کیلو متر وکیلو متر مربع    کیلو متر شمار –عکس فیلم
41_36    نسبت و تناسب    -آشنایی با مفهوم نسبت
-آشنایی با جدول تناسب
-نسبت های مساوی    مقوا-تابلو-میوه های قابل قسمت-چرتکه- کیسه حساب -استفاده از پاورپوینت
43و42    آموزش ساعت    -آموزش ساعت ومعرفی ثانیه
-خواندن ساعت ونوشتن آن به صورت عدد مرکب    ساعت- مقوا- تابلو
46_44    اعداد مرکب    -جمع اعداد مرکب
-مقایسه وتفریق اعداد مرکب    ساعت- مقوا- تابلو
48و47    تخمین    -آشنایی با مفهوم ضرب تقریبی    استفاده از پاور پوینت
50و49    کاربرد نسبت    -آشنایی با کاربرد نسبت در زندگی    فیلم هایی که به نسبت وتناسب ربط دارند
51    تمرینات دورهای    -یادآوری تنایب
-یادآوری محیط ومساحت     
53و52    مساحت    -آشنایی با مساحت لوزی
-آشنایی با مساحت ذوزنقه    کش های مخصوص-کیت ریاضی-مقوا تابلو-پاور پوینت
62_58    درصد    -آشنایی با مفهوم درصد
-آشنایی بین رابطه 100و اعداد زوج    استفاده از پاور پوینت
65_63    تقارن    -آشنایی با مفهوم تقارن
-پی بردن به نظم وترتیب در پدیده های جهان    کاغذ رنگی- مقوا- تصاویر گل ها- حیوانات- اشیاو اجسامی که متقارن هستند-تابلو
67و66    کسر اعشاری    -آشنایی با کسر اعشاری    کیت ریاضی- چرتکه –مقوا – تابلو- میله های یکی دهتایی
74_68    اعداد اعشاری    -آشنایی با مفهوم اعداد اعشاری
-مقایسه اعداد اعشاری
-جمع وتفریق اعداد اعشاری    چرتکه میله های یکی دهتایی- مقوا
80_75    کسر متعارفی    -ضرب عدد صحیح در کسر
-ضرب کسر در عدد صحیح    چرتکه-مقواهی مدرج- اشکال ومیوه های قابل تقسیم
81    نمایش اعداد به صورت اعشاری وکسری    -معرفی نماد"/"به عنوان اعشار    کیت ریاضی- پرتکه- مکعب های یکی دهتایی
85_82    اعداد اعشاری    -ضرب اعداد صحیح در اعداد اعشاری
-ضرب دو عدد اعشاری     مقوا -میله های یکی دهتایی -چرتکه
89_86    اندازه گیری    -معرفی متر سانتی متر ومیلی متر به عنوان واحد های اندازه گیری
-پی بردن به رابطه بین متر سانتی متر ومیلی متر     متر –کاغذ های مقوایی مدرج
90    رسم مثلث    -رسم مثلث با معلوم بودن سه ضلع با استفاده از خطکش وپرگار    خط کش- پرگار- میله های قطعه قطعه - مقوا
92و91    ساختن اجسام هندسی    -ساختن مکعب
-ساختن مکعب مستطیل وچهار وجهی منتظم    قوطی مکعب شکل- مقوا- قیپی چسب
93    حجم    -حجم یک جسم برابر است با مقدار آبی که در ظرف جابجا می شود    لیوان بزرگ یا ظرف شیشیه ای-بزرگ استوانه ای شکل – یک نوار کاغذی
98_94    احجام    -ایجاد انگیزه برای معرفی حجم اجسام
-معرفی یک سانتی متر مکعب به جای حجم مکعبی با ابعاد یک سانتی متر
-معرفی یک سانتی متر مکعب به عنوان واحد اندازه گیری حجم اجسام
-آموزش محاسبه حجم مکعب مستطیل به صورت حاصلضرب سه بعد آن     کیت ریاضی –مکعب های چوبی و پلاستیکی- قوطی کبریت –کتاب – استفاده از پاور پینت
102_99    زاویه    -یاد آوری زاویه
-معرفی سطح نیم دایره برای مقایسه زاویه ها
-آمادگی ذهنی برای معرفی نقاله
-ایجاد آمادگی برای معرفی یک واحد اندازه گیری استاندارد     نقاله – مقوا – زاویه های ساخته شده با استفاده از مقوا –پرگار –نی های پلاستیکی-استفاده از پاور پوینت
106_103    زاویه    -آموزش زاویه 90 درجه
-معرفی نقاله به عنوان وسیله اندازه گیری زاویه
-آموزش اندازه گیری زاویه های داخلی مثلث
-رسم مثلث با استفاده از خط کش و نقاله    گونیا- نقاله- اشکال هندسی زاویه دار-مثلث هایی که از نی های آموزشی ساخته شده اند
114_107    گرم وکیلو گرم    -معرفی گرم وکیلو گرم به عنوان واحد اندازه گیری دیگری برای جرم اجسام
-آموزش رابطه بین گرم وکیلو گرم    وزنه های اندازه گیری –ترازو- فیلم
117_115    اندازه گیری محیط دایره    -ایجاد آمادگی برای آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر
-معرفی عدد پی
-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از قطر و عدد پی
-آموزش اندازه گیری محیط دایره با استفاده از چند ضلعی های منتظم درون دایره    سیم- کش –طناب- صفحه میخی- متر –نوارهای مقوایی مدرج- اجسام با سطح دایره ای
123_118    کسر متعارفی    -تقسیم کسر ها با مخرج های مساوی
-یاد آوری عدد مخلوط تقسیم اعداد صحیح بر
-تمرین برای فهم تقسیم کسرها با مخرج های     اورهد- پاور پوینت- مکعب های یکی دهتایی –چرتکه- مقواهای مدرج
126_124    گنجایش    -بیان مفهوم گنجایش یک جسم
-معرفی لیتر به عنوان واحد اندازه گیری
-معرفی سی سی –سانتی متر مکعب – متر مکعب- لیتر    سرنگ- بشر –لیوان -پارچ
128و127    نیم ساز    -رسم نیمساز یک زاویه با استفاده از پرگار و نقاله    پرگار- نقاله- تابلو- اورهد- پاور پوینت
________________________________________


+ نوشته شده در  دوشنبه دهم بهمن 1390ساعت 21:56  توسط غلامرضا صفرپور  |